میکروسکوپ نیروی اتمی

میکروسکوپ نیروی اتمی

توضیحات

میکروسکوپ نیروی اتمی Atomic Force Microscope از دیگر خدمات پلتفرم نانوگرین است.

آزمایشگاه مربوطه: خدمات ازمایشگاهی

نام دستگاه: فارسیلاتین: میکروسکوپ نیروی اتمی Atomic Force Microscope

مدل دستگاه: JPK-NanoWizard II

سال ساخت ۲۰۱۱

سال خرید ۱۳۹۰

خاصیتهای قابل اندازه گیری: بررسی خواص و ساختار سطحی مواد در ابعاد نانومتر

زمینه های کاربردی: علوم پایه , بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

[table id=3 /]

خدمات قابل ارائه با Atomic Force Microscope

[table id=4 /]

آخرین وضعیت دستگاه: فعال