PH متر قلمی AZ 8689

PH متر قلمی AZ 8689

توضیحات

اندازه گیری PH/ºC .
اتو کالیبره در سه نقطه ۴-۷-۱۰
تبدیل دما از C° به F°
به همراه ست بافر ۴-۷.
قابلیت تعویض الکترود